vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom

Digitálny dermatoskop je prístroj pomocou ktorého sa znamienko nasníma dogitálnou kamerou, následne sa niekoľkonásobne zväčší na obrazovke a špeciálnym softvérom sa vykoná automatická a manuálna analýza.

Funkčnosť systému je rozdelená do troch hlavných úrovní:
1) Snímanie obrazu - makrosnímky a mikrosnímky
2) Organizácia nasnímaných obrazových dát
3) ABCD analýza

Výsledkom analýzy je miera rizika pre každé zo sledovaných kritérií (asymetria, členitosť hranice, homogenita farieb prítomných v znamienku a priemer znamienka) a detaily analýzy pre jednotlivé kritériá (grafy symetrie, členitosť hranice, priemery pre zvolený uhol, celková plocha znamienka v mm2, minimálny a maximálny priemer atď...)

Základné znaky melanómu:
(nechajte si skontrolovať znamienka vaším dermatológom aspoň raz ročne a sami priebežne)